Castellano

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A.- Política de protecció de dades de la inscripció al Congrés Internacional de Dret Digital ENATIC-ICAB 2.018.

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (en endavant, ICAB) és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Barcelona (Espanya), al carrer Mallorca 283, Cp 08037, titular de la pàgina web http://www.icab.es

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades i aquells que s'obtinguin causa de la relació que s'estableixi quedaran incorporades en un fitxer o fitxers degudament inscrits i dels quals és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

L'usuari, mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepta expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades en relació al manteniment, compliment, desenvolupament i control de la relació entre l'Usuari l'ICAB. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, l'ICAB els cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà.

Per la seva banda, l'ICAB garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a la consecució d'aquesta finalitat l'usuari accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Els usuaris tindran els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:

1. correo-e: lopd@icab.cat

2. fax dirigit a L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 934876503

3. correu postal dirigit a L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283, Cp 08037, Barcelona.

4. escrit dirigit personalment i lliurat en el Registre General de l'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, c / Mallorca, 283, Cp 08037, Barcelona.

B.- Política de protecció de dades de la pàgina web.

ENATIC garanteix l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i la resta de normativa aplicable. A aquests efectes, ENATIC ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l'alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet, no podent garantir l'absoluta inexpugnabilitat d'Internet. ENATIC manifesta el seu compromís de confidencialitat, lleialtat i transparència respecte del tractament de les seves dades personals.

Les dades personals captats mitjançant aquesta pàgina web són objecte de tractament i s'incorporen a un fitxer de titular d'ENATIC que és, així mateix, el responsable i denominat "Esdeveniments".

El citat fitxer consta inscrit al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que pot accedir el client o usuari per a comprovar la situació d'aquest, amb el C.I.F.

Qualsevol dada de caràcter personal que faciliti l'Usuari a ENATIC a través d'aquesta pàgina web s'utilitzarà únicament en conformitat amb la Política de Privacitat de ENATIC.

L'Usuari mitjançant la present Política de Privacitat se l'informa i accepta que les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002 de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, recollides en el moment de registrar a la pàgina web o sol·licitar informació sobre alguns productes o serveis, són incorporades al fitxer automatitzat anteriorment citat, amb la finalitat de:

organitzar serveis i esdeveniments

gestionar altes i baixes dels registres d'usuaris de la pàgina web;

gestionar les sol·licituds i peticions;

enviar butlletins i revistes;

rebre valoracions de la pàgina web per a la millora en el seu ús;

gestionar la comercialització i el pagament de productes o serveis sol·licitats propis, si n'hi ha;

ENATIC com a titular de les dades es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra Legislació aplicable.

En cas de facilitar dades de caràcter personal d'altres persones, ho ha de fer amb el seu consentiment i havent-los informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat. Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades.

La pàgina web podrà mostrar publicitat de tercers i altres continguts que vinculin amb llocs web de tercers, relacionats sempre amb els mateixos objectius relacionats amb l'advocacia del sector de les Noves Tecnologies. ENATIC no pot controlar ni ser responsable de les pràctiques i continguts de les polítiques de privacitat de tercers. Si us plau, llegiu les seves polítiques de privacitat per saber com recopilen i tracten les seves dades de caràcter personal.

En cas de desitjar la cancel·lació de la subscripció al butlletí electrònic o a altres publicacions o comunicacions, pot fer-ho sense necessitat d'oferir cap justificació.

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons el que està previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a secretaria@enatic.org, o correu ordinari al domicili de Passeig Recoletos 13, 28004 Madrid, acompanyant una fotocòpia del DNI o carnet identificatiu equivalent o per qualsevol altre mitjà que permeti el reconeixement de la identitat del client o usuari que exerceixi qualsevol dels anteriors drets.

Xarxes Socials

S'informa a aquells usuaris que tinguin contacte amb ENATIC a través de qualsevol de les xarxes socials en què aquesta Associació tingui perfil obert, que les seves dades personals seran tractades per aquesta Associació en la forma en que cadascuna d'aquestes xarxes socials ho permeti en funció de la seva tècnica així com dels seus propis termes i condicions, i mai seran incorporades a un fitxer propi ni utilitzades per a finalitats diferents a les previstes per les pròpies xarxes socials i dins de la plataforma i / o entorn d'aquestes.