Castellano

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Objecte.

Les presents condicions generals de contractació i la política de privacitat regulen la compravenda de la inscripció al Congrés Internacional de Dret Digital ENATIC-ICAB 2018 i el seu Sopar de Gala de lliurament de premis ENATIC, coorganitzat per ENATIC i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (en endavant, ICAB) que és una Corporació de Dret Públic amb domicili a Barcelona (Espanya), al carrer Mallorca 283, CP 08037, és el responsable del procés d'inscripció, de l'oferta i gestió contractual del Congrés Internacional ENATIC-ICAB 2018 i el Sopar de Gala de lliurament de premis ENATIC.

El Congrés Internacional de Dret Digital ENATIC-ICAB 2018, tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig de 2018 a Barcelona, a la seu de l'ICAB c/ Mallorca, 283, CP 08037, Barcelona.

Contractació.

El procés de contractació consisteix a enviar les seves dades identificatives mitjançant el formulari d'inscripció habilitat a la pàgina web www.icab.cat acceptant les condicions de contractació i la política de privacitat de l'ICAB. Posteriorment haurà de seguir els passos corresponents al pagament a través de la passarel·la de pagament habilitada a l'efecte. S'ofereix el pagament mitjançant targeta bancària, a través de la passarel·la de pagament segura. Els càrrecs es realitzaran en el compte associat a la targeta bancària utilitzada en el moment de realitzar la inscripció, la qual es confirmarà en el moment de confirmar el pagament. En cas que el càrrec no s'hagi pogut realitzar per qualsevol circumstància, no s'entendrà confirmada la inscripció.

Un cop finalitzat el procés de contractació se li enviarà un correu electrònic de confirmació de les seves inscripció que haurà d'imprimir i presentar com a mitjà d'acreditació per accedir al dia de l'esdeveniment i al local on es realitzarà el sopar de gala, en el supòsit d'haver contractat la modalitat 2 en aquest últim supòsit.

S'activarà el procés d'inscripció a partir de dilluns dia 30 d'abril de 2018. El dilluns 30 d'abril a les 12:30 s'obriran les inscripcions exclusivament per a socis de ENATIC i col·legiats ICAB. A partir del 3 de maig s'obrirà la inscripció per a la resta d'interessats.

L'assistent és el / la persona que s'inscrigui degudament al congrés, haurà de ser major de divuit (18) anys, i tenir plena capacitat d'obrar per a celebrar contractes vinculants. L'acceptació de les presents Condicions Generals és condició necessària per a realitzar la inscripció al Congrés. Les places seran adjudicades per rigorós ordre d'inscripció. En cas de completar l'aforament tant per al Congrés com per al sopar de gala, s'obrirà una llista d'espera. La inclusió en la llista d'espera del Congrés o al sopar de gala no implica cap garantia de disponibilitat futura de places per assistir al congrés o el sopar de gala, ni comportarà cap pagament, fins que es realitzi l'efectiva inscripció al Congrés o la sopar de gala, si escau. El registre serà per ordre d'inscripció a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

La llengua en la qual es formalitzarà el contracte serà en castellà.

Si alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals fos considerada nul·la o inaplicable, no afectarà a la resta de clàusules, que conservessin tota la seva vigència.

Per a qualsevol dubte sobre el procés de contractació, correccions, incidències, dubtes o per a qualsevol assumpte sobre facturació pot posar-se en contacte enviant un email a icab@icab.cat

Preu:

L'usuari disposa de tres modalitats d'inscripció:

1.- Inscripció amb accés a l'esdeveniment (dijous 17 i divendres 18)

2.- Inscripció amb accés a l'esdeveniment (dijous 17 i divendres 18) i el sopar de Gala (nit del dijous 17)

3.- Inscripció amb accés al sopar de Gala (nit del dijous 17)

El preu de la modalitat 1 amb només accés a l'esdeveniment és de 25,00 € (No inclou IVA)

El preu de la modalitat 2 amb accés a l'esdeveniment i sopar de gala és de 65,00 € (IVA inclòs)

El preu de la modalitat 3 amb només accés al sopar de gala és de 40,00 € (IVA inclòs)

Devolucions:

Un cop formalitzada la inscripció a qualsevol de les dues modalitats anteriorment indicades, no serà possible la devolució de les quantitats abonades per l'usuari. Per tant, no poder assistir al congrés o al sopar de gala no és un motiu per a desistir del contracte i que se li retorni l'import pagat.

Política de protecció de dades:

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades i aquells que s'obtinguin causa de la relació que s'estableixi quedaran incorporades en un fitxer o fitxers degudament inscrits i dels quals és responsable l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

L'assistent al congrés, mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepta expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de la finalitat de gestió de la inscripció al Congrés Internacional de Dret Digital ENATIC-ICAB 2018 i / o el sopar de gala del dia 17 de maig, per a les quals han estat facilitades en relació al manteniment, compliment, desenvolupament i control de la relació entre l'assistent i l'ICAB. En el supòsit de ser aassociat/da d'ENATIC, també autoritza a què l'ICAB pugui sol·licitar la comprovació de la seva condició de soci/a a ENATIC per poder verificar que pot fer ús dels seus privilegis per assistir a aquest congrés en condicions preferents que s'haguessin pactat. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, l'ICAB els cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Per la seva banda, l'ICAB garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a la consecució d'aquesta finalitat l'usuari accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Els usuaris / assistents tindran els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:

  • correu-e: lopd@icab.cat
  • fax dirigit a L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA, ref. LOPD 934876503
  • correu postal dirigit a L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283, CP 08037, Barcelona.
  • escrit dirigit personalment i lliurat en el Registre General de l'IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA, ref. LOPD, c / Mallorca, 283, CP 08037, Barcelona.
  • Jurisdicció i legislació:

    Les condicions generals de contractació es regeixen per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb els serveis prestats a través d'aquest web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya)